Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Принципът на суверенитета.Kонституционноправни и европейски измерения

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,7
ISBN: 9789547307506
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоил Моллов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Стоил Моллов книги Принципът на суверенитета.Kонституционноправни и европейски измерения epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Книгата "Принципът на суверенитета"от Стоил Моллов е посветенанаисторическото развитие на принципа на сувереннституционализъм.итета отгенезиса му в раннитеполитически общества до модерните му трактовки всъвременния конституционализъм.Развита е тезата, че суверенитетътпървоначално възниква като емпирично явление,ведно със своя носител ититуляр – суверена, след това той бива осмислен иобоснован научно инакрая става част от конституцията на съвременната държава.Тозимеханизъм на генезис и концептуализиране функционира и в условията насъвременен, еволюиращ и многостепенен конституционализъм, обусловен отсъздаването и развитието на Европейския съюз и неговото право. Времеватарамкана изложението е определена от понятието „съвремененконституционализъм” –акцентът е поставен върху концепции и събития,развили се след края на Вторатасветовна война. Така определеното„съвремие” е условно, тъй катоконституционализмът е невъзможен безминалото си, а настоящето му е продължениена процеси, започнали презпредходните епохи.Подробно еизследван суверенитетът набългарската държава от нейното Освобождение доприемането й за член наЕвропейския съюз. Отделено е внимание на обявяването нанезависимосттапрез 1908 г. и на вътрешните и международните последици на актаот22-ри септември. Проследена е регламентацията на принципа в четиритеконституции и промените, приети във връзка със сключването и влизането всила наДоговора за присъединяване на Република България и Румъния къмЕС.СтоилМоллов е доктор по право, асистент в катедра „Конституционноправнинауки“ наЮридическия факултет на Софийския университет „Св. КлиментОхридски“, адвокат вСофийската адвокатска колегия

... 1.6. Принципът на взаимно признаване и премахване ... Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ... ... ... Европейски процедури по граждански и ... измерения и с проблеми и правни въпроси, които се уреждат от правото ... парламент и на Съвета (вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник). (2) Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и н ... Принципът На Суверенитета. Kонституционноправни И ... ... . (2) Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите Открити Книги за търсене "Принципи" в book.store.bg - електронна книжарница: Европейски мрежи и структури за обучение ... Принципът на публичност има два основни аспекта: ... - Той предполага да се прави разграничение между следните две измерения: Европейски служби по заетостта (eures) ... Принципът в правото на ЕС е, че към определен момент социалното законодателство само на една държава-членка на ЕС може да бъде прилагано спрямо вас ... парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ l 315, 14.11.2012 г., стр. 1). Поддържането на военна мощ, сключването на съюзи и увеличаването на силата на всяка държава с цел оцеляване - това са основните теми на международните отношения до Първата световна война. Европейския съюз се създава с подписването на договора от Маастрихт през 1992г. , преди това обаче тази идея преминава през различни етапи се управлява на базата на общи европейски принципи, правила и регламенти. Покриване- ... стративното развитие в България и на тази ... има реални измерения, осигурявайки свобод- Чл. 1-11(1), ДКЕ определя, че „принципът на предоставена компетентност урежда разделянето на компетентността в Съюза", недвусмислено говори, че държавите-членки запазват „компетентността ... както и нейните измерения по отношение общата политика за здравеопазване. ... както и на базата на получените становища в рамките на публични ... помощ и се въведе принципът за разделение на ... Посещението намери широко отражение, естествено - над 99% - в изписваните на български език медии и в „мрежата". Въпреки дефицита на обективни и надеждни източници на правдива информация. Достоверно и логично ... Корените на категорията „суверенитет" могат да бъдат намерени във Вестфалския мирен договор от 1648 г., чрез който за първи път се обособява ролята на държавата като субект на международната политика. Принципът на недискриминация в правото на Европейския съюз и българското законодателство ... Ръководител Управление Европейски проекти и финансови ... Практически измерения на ... При изчисляване на осигурителен стаж от няколко държави членки, периодите на осигуряване се зачитат все едно са завършени в една и съща държава. Същото се отнася и за периодите на заетост и ......