Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Обществени поръчки - Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,5
ISBN: 9786199093603
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Пенчо Станкулов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Пенчо Станкулов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Посочени са и относими влезли в силарешения на административните съдилища (включително на ВАС) по Законаза управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). ЗОП е субсидиарен закон спрямо ЗУСЕСИФ, Разрешените от административните съдилища юридически казуси по ЗОП във връзка с приложението му къмЗУСЕСИФ са изключително полезни, тъй като административните съдилища по области са касационна инстанция по административно - наказателните дела срещу възложителите по ЗОП, упълномощените от тях лица и срещу членовете на комисии. ВАС от друга страна се е произнасял в разширени съставипо казуси по ЗОП във връзка с производствата по ЗУСЕСИФ.Всички решения в настоящия сборник саподбрани с цел и в опит за практическа полезност и приложимост при работата на Възложителите и техните комисии, с цел максимално да се подпомогнат лицата, работещи в сферата на обществените поръчки, за законосъобразното изготвяне на документации и законосъобразното провеждане на обществените поръчки.След представяне на съответните решения, определения и разпореждания са изложени правен анализ и/или правни изводи отразяващи личното мнение на автора, изцяло базирано на практическия му опит. Посочени са и актове, които са толкова конкретни при разрешения на конкретни въпроси по ЗОП, че авторът не добавяправен анализ и/или правни изводи, тъй като такива не са необходими. Например, в тази книга ще откриете точно и конкретно разрешение на въпроса какво означава „еквивалентен” по смисъла на ЗОП.Анализът и изводите на автора по всички посочени в сборникарешения, определения и разпореждания са относно мотивите на специализирания административен орган и мотивите на съдилищата на плоскостта на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.Авторът не коментира и включително не изказва мнение по фактическите констатации и изложенията на фактическите обстоятелства в решенията, определенията и разпорежданията в сборника.Анализът и изводите на автора по представените решения саизцяло от правната страна – тълкуването на нормативите в сферата на обществените поръчки – като описанието на фактическата обстановка в посочените решения, определения и разпореждания се приема като теоретични казуси.Авторът препоръчва закупуването и на първото му издание „Защита на възложителите по Закона за обществените поръчки. Практическо ръководство по ЗОП.С уважение: Пенчо Станкулов

... г. е преназначен на длъжност „главен юрисконсулт" в същия отдел ... ABВ_bulletin ... . Сравнителният анализ между българската система за обществени поръчки и немската и австрийската системи се осъществява чрез задълбочени изследвания не само на спазването на принципа на ... Практически анализ на новите правила за възлагане на обществ ... Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ ... ... ... Практически анализ на новите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП и ППЗОП. НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"; „ПРАВНА"/ГЛ. договора за обществени поръчки със сродни правни институти. Актуалността на проблема се свързва преди всичко с липсата в съвременната българска правна доктрина на цялостно изследване на...